Algemene voorwaarden van Jolyz Fashion, tevens handelend onder de naam Pyjama-webshop, gevestigd en kantoorhoudende te Makkum, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 73726559.

Mailadres: klantenservice@pyjama-webshop.nl

BTW nummer: NL859642288B01


Artikel 1: Algemeen

 1. Pyjama-webshop en Jolyz zijn een initiatief, handelsnamen en webwinkel van Jolyz Fashion. Jolyz Fashion wordt in deze algemene voorwaarden nader aangeduid als Pyjama-webshop.
 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pyjama-webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Alle rechten en aanspraken zoals vermeld in deze voorwaarden en die in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pyjama-webshop zijn bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door Pyjama-webshop ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers, directie en/of andere derden die door Pyjama-webshop zijn ingeschakeld.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pyjama-webshop zal alsdan een vervangende rechtens toelaatbare bepaling opstellen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. Indien Pyjama-webshop niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pyjama-webshop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Ingeval de wederpartij het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Pyjama-webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens betreffende de producten dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Pyjama-webshop, noch is deze voor afwijkingen aansprakelijk. Pyjama-webshop spant zich in om de gegevens op de website up to date te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Eventuele typefouten worden voorbehouden.
 4. Pyjama-webshop is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien hij goede gronden heeft aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voor doet, deelt Pyjama-webshop zulks binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling aan de wederpartij mee.

Artikel 3: Leveringstermijnen en uitvoering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Pyjama-webshop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pyjama-webshop dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Pyjama-webshop gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Pyjama-webshop ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen door de Wederpartij in ontvangst worden genomen.
 4. Pyjama-webshop raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk of telefonisch aan Pyjama-webshop te melden.
 5. Pyjama-webshop heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Pyjama-webshop is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pyjama-webshop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Pyjama-webshop gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Pyjama-webshop bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van Pyjama-webshop op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pyjama-webshop een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Pyjama-webshop gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Pyjama-webshop daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Prijsverhogingen na het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst tussen Pyjama-webshop en de wederpartij, zijn slechts toegestaan, indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen of regelingen. Ook indien de prijs foutief is vermeld in de webshop, is Pyjama-webshop gerechtigd de prijs te corrigeren.
 11. Ingeval een in het voormelde artikellid vermelde prijsverhoging wordt doorgevoerd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging in gaat door middel van een aangetekende brief aan Pyjama-webshop.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Pyjama-webshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Pyjama-webshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Pyjama-webshop kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Pyjama-webshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Pyjama-webshop bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pyjama-webshop kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pyjama-webshop op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Pyjama-webshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Pyjama-webshop tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is deze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pyjama-webshop gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pyjama-webshop, zal Pyjama-webshop in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pyjama-webshop extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Pyjama-webshop anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pyjama-webshop vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pyjama-webshop op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Pyjama-webshop niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover Pyjama-webshop als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat bij correcte nakoming niet zou hebben gehad en kan de tekortkoming Pyjama-webshop niet worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pyjama-webshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pyjama-webshop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pyjama-webshop of van derden daaronder begrepen. Pyjama-webshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pyjama-webshop zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht aan de zijde van Pyjama-webshop is de Wederpartij gerechtigd zijn prestatie op te schorten en heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de ernst of de aard van de tekortkoming de gevolgen van de ontbinding rechtvaardigt.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling bij bestelling van de goederen, op een door Pyjama-webshop aan te geven wijze.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Pyjama-webshop heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Pyjama-webshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Pyjama-webshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pyjama-webshop verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is Pyjama-webshop gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Pyjama-webshop echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Zichttermijn

 1. De in dit artikel opgenomen afkoelingsperiode geldt enkel ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Het aanbod van Pyjama-webshop houdt tevens een zichttermijn van veertien dagen in, behoudens expliciete in het aanbod vermelde uitsluitingen hierop, ingaande op de dag van ontvangst door de wederpartij. Tijdens deze zichttermijn heeft de wederpartij een ontbindingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren binnen veertien dagen na aan Pyjama-webshop.nl kenbaar te hebben gemaakt, gebruik te maken van het ontbindingsrecht.
 3. Tijdens de zichttermijn dient de wederpartij zorgvuldig om te gaan met de ontvangen goederen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Ingeval hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde product, met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, ongedragen (behoudens ten behoeve van passen) en voorzien van aangehechte barcode/ prijskaart en productomschrijving aan Pyjama-webshop retourneren overeenkomstig de door Pyjama-webshop verstrekte instructies. De verzendkosten verbonden aan de retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Om hygiënische redenen kunnen slips en shorts alleen geruild of teruggestuurd worden waarvan de verpakking ongeopend is en de verzegeling niet is verbroken.
 4. Ontbinding moet schriftelijk (per email aan Pyjama-webshop) worden ingeroepen door de Wederpartij en de Wederpartij moet het/de geleverde product(en) binnen veertien dagen na het kenbaar maken van de ontbinding aan Pyjama-webshop retour zenden met inbegrip van alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele verpakking. Kosten verbonden aan en het risico van terugzending komt voor rekening van de Wederpartij.
 5. Binnen dertig dagen na kennisgeving van de ontbinding en ontvangst van de retour gezonden artikelen, zal Pyjama-webshop een reeds betaald aankoopbedrag aan de Wederpartij terugstorten. Ontvangt Pyjama-webshop de retour gezonden artikelen op de laatste dag van de periode van terugsturen, dan geldt vanaf dat moment een terugbetalingstermijn van 14 dagen
 6. Pyjama-webshop heeft het recht om retour gezonden producten te weigeren of een gedeelte terug te betalen, indien het vermoeden bestaat dat het/de product(en) reeds zijn gebruikt, geopend of door buiten toedoen van Pyjama-webshop is beschadigd of vervuild.

Let op! Er geldt een afwijkend retourbeleid voor op maat gemaakte producten. Vanwege het feit dat elk op maat gemaakt product voor elke klant afzonderlijk wordt gemaakt, kan Pyjama-webshop geen mogelijkheden voor retour aanbieden.


Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Pyjama-webshop te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Hetgeen in dit artikel is vermeld, is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Pyjama-webshop kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in deze voorwaarden vermelde garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Wederpartij toekent.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pyjama-webshop, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Pyjama-webshop geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pyjama-webshop en de door Pyjama-webshop bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel. 10: Intellectuele eigendom

 1. Pyjama-webshop behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Pyjama-webshop heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Pyjama-webshop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Indien een Wederpartij niet tevreden is over het geleverde dient dan zo snel mogelijk contact op te nemen met Pyjama-webshop , het liefst per email op info@pyjama-webshop.nl. Doorgaans binnen 5 of uiterlijk 14 dagen na uw klacht reageert Pyjama-webshop op de klacht.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Pyjama-webshop. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.
 2. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 13: Aanvullende betalingsvoorwaarden "Betaal na ontvangst"

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.


Artikel 13.1: Definities

Betaalopdracht
Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.
Merchant
De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.
MultiFactor-website
De website https://www.multifactor.nl
MultiFactor
MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.
Transactie
Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.

Artikel 13.2: Beoordeling aanvraag

 1. MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt.
 2. Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole.
 3. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken:
  1. uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te beschikken binnen Nederland;
  2. uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
  3. uw bankrekeningnummer.

Artikel 13.3: Voorwaarden beoordeling achteraf betalen

Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres;
 2. u bent 18 jaar of ouder;
 3. u bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend;
 4. u hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren;
 5. u verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen;
 6. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing;
 7. u bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd;
 8. de waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
 9. u heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen;
 10. indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
 11. u verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 13.4: Wijze van betalen

 1. Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden.
 2. Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen.
 3. MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
 4. Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen.
 5. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald.
 6. MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
 7. MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 13.5: Kosten betaalopdracht

 1. Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico.
 2. Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
 3. Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.
 4. U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 13.6: Adreswijziging

 1. Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen.
 2. U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: support@mulitfactor.nl
 3. MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven. Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder.

Artikel 13.7: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.
 2. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen.
 3. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-.
 4. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen.
 5. Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
 6. Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw.
 7. Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Artikel 13.8: Behandeling van persoonsgegevens

 1. Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiSafepay. een gegevenstoets uitvoeren.
 2. De gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Multisafepay. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van MultiSafepay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan.
 3. Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor MultiFactor B.V. en haar opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 4. Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13.9: Aansprakelijkheid

 1. MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke levering van de bestelling. MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden.
 3. Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 13.10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl
 2. De Contactgegevens van MultiFactor
  MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam.
  Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533.
  Per e-mail: support@multifactor.nl
  Website: www.multifactor.nl
  Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00.
 3. MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM).
 4. Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Januari 2021